Årsmöte 2020

Årsmöte 2020

ÅRSMÖTE ROD’N KUSTOM RACING CLUB 2020

Nytt datum spikat

Tid: 28 OKTOBER 2020 KL.18.00

Plats: Hemma hos Ronnie Palmsäter i Segeltorp.

För att få lite koll på hur många som ämnar delta krävs föranmälan till detta årsmöte.

Föranmälan görs till mia.vestman@hotmail.com senast 26 oktober.

Vid föranmälan mailas årsmöteshandlingar tillbaka.

Blir det för många föranmälda för att hålla mötet säkert hemma hos Ronnie kan det vara på sin plats att hålla koll på mailen. Det kan bli så att vi måste byta lokal.

Varmt välkomna!

Styrelsen RKRC

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetshets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

A) föreningens ordförande för en tid av 2 år;

B) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilken en ska utses till ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);

13. Övriga frågor.