Årsmöte 2019

ÅRSMÖTE ROD’N KUSTOM RACING CLUB

Tid: 27 APRIL 2019 KL.13.00

Plats: PERSÅKERS Speed Shop i Åkers Styckebruk

Varmt välkomna!

Styrelsen RKRC

Årsmöte RKRC den 27 april 2019

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetshets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

A) föreningens ordförande för en tid av 2 år;

B) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilken en ska utses till ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);

13. Övriga frågor.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

ROD’N KUSTOM RACING CLUB

RKRC genomförde under 2018 i samarbete med RKS fem dragracingtävlingar på Kjula Raceway samt en tävling på Tierp Arena i samarbete med Nitroz. Tävlingarna har varit mycket populära, vilket bland annat märkts på att vi haft deltagare från, förutom Sverige, även Norge, Danmark, Tyskland, Estland, Finland och Åland. En deltävling samt finalen i SM för Pro Twin Bike samt RM för Juniordrag Bike kördes på Kjula under 2018. Det kördes även SM i 4to6. 2018 var det även 50 år sedan den första officiella dragracetävlingen kördes i Sverige som firades på Kjula Raceway med ca 10 personer som var med på Anderstorp då det begav sig och en del bilar som också var med och körde till Kjula Raceway.

Intresset för tävlingarna har vuxit och Kjula Raceway är numera Europas största arrangemang på icke permanent bana.

Förar- och funktionärskurs hölls i samband med årsmötet i april på Kjula Raceway. En avrostningshelg i början av maj med fint väder hade vi då banan rustades upp inför säsongen. Mycket mingel och förberedelse inför säsongen. Tack alla som kom och hjälpte till! Klubben jobbar med ett mentorprogram för att utveckla våra funktionärers bredd och djup.

Klubbens förare har gjort utmärkta resultat, inte bara på Kjula Raceway, utan även på andra banor. Våra funktionärer har bistått på andra banor och då också skaffat sig goda erfarenheter.

Klubben fanns representerad dels på Åby Marknad i februari samt på Custom Motor Show på Elmia i april med en fin monter tillsammans med RKS.

Vi har deltagit i olika forum/samarbetsorganisationer för att utveckla tävlingsverksamheten i Sverige i allmänhet och på Kjula i synnerhet.

Stockholm i april 2019

Styrelsen

Medlemsavgift 2019

Senior (18 år och äldre) 350:-

Junior (tom 17 år) 250:-

Familj (boende på samma adress) 550:-

Förslag på medlemsavgift 2020

(samma som 2019)

Senior (18 år och äldre) 350:-

Junior (tom 17 år) 250:-

Familj (boende på samma adress) 550:-

VERKSAMHETSPLAN 2019

ROD’N CUSTOM RACING CLUB

RKRC ska under 2019

- arrangera dragracingtävlingar på Kjula Raceway i samarbete med Kjula Dragway Ek. För.

- genomföra förar- och funktionärskurser

- aktivt stödja klubbens funktionärer i sin utveckling

- delta i olika forum/samarbetsorganisationer för att utveckla tävlingsverksamheten i Sverige i allmänhet och på Kjula Raceway i synnerhet

Stockholm i april 2019

Styrelsen

Valberedningens förslag:

Ordförande 2 år:

Ronnie Palmsäter

Ledamöter:

Börje Thunman

Mia Westman

Björn ”Woken” Holmberg

Pernilla Grahn

Suppleanter:

Charlie Sjölund

Johan Granqvist

Förslag till styrelse vid antagandet av nya stadgar:

Ordförande 2 år – Ronnie Palmsäter

Ledamöter:

Börje Thunman – 2 år

Mia Westman – 2 år

Björn Holmberg – 1 år

Pernilla Grahn – 1 år

Suppleanter: oförändrat

Förslag till årsmötet 2019-04-27

Stadgar för Rod’n Kustom Racing Club (RKRC)

Organisationsnummer 802451-0011

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 ÄNDAMÅL

Föreningen har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intresse av dragracing genom att

- arrangera dragracingtävlingar i första hand på Kjula

- genomföra förar- och funktionärskurser

- aktivt stödja klubbens funktionärer i sin utveckling

- delta i olika forum/samarbetsorganisationer för att utveckla tävlingsverksamheten i Sverige i allmänhet och på Kjula i synnerhet

§ 2 SAMMANSÄTTNING

Föreningen består av de fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar.

§ 3 TILLHÖRIGHET

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Bilsportförbundet (SBF) och Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (Svemo) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

§ 4 BESLUTANDE ORGAN

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller var för sig.

§ 6 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

§ 7 STADGAR

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall avgörs frågan av styrelsen.

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

§ 8 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslutet ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar mm ska arkiveras. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska snarast tillställas vederbörande SF.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 9 MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen.