Årsmöte 2021

Årsmöte 2021

ÅRSMÖTE ROD’N KUSTOM RACING CLUB 2021

Tid: 12 MAJ 2021 KL.18.00

Plats: Digitalt via zoom. (pga rådande restriktioner)

Detaljer om hur man gör för att delta får man när man anmäler sitt intresse till Mia.

Föranmälan görs till mia.vestman@hotmail.com.

Länk för att se och ladda ner årsmöteshandlingar:
http://www.kjuladragway.com/_rkrc-documents/

Varmt välkomna!

Styrelsen RKRC

Dagordning

Fastställande av röstlängd för mötet.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Val av protokolljusterare och rösträknare.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Fastställande av föredragningslista

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Fastställande av medlemsavgifter.

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetshets-/räkenskapsåret.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Val av

a) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

b) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.

c) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

d) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilken en ska utses till ordförande.

e) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

Övriga frågor.