Årsmöte 2017

ÅRSMÖTE ROD’N KUSTOM RACING CLUB

22 APRIL 2017 KL. 14.00

PERSÅKERS SPEED SHOP, ÅKERS STYCKEBRUK

Varmt välkomna!

Styrelsen RKRC

Johan Granqvist     Janne Asplund     Mia Vestman     Eva Larsson     Roger Andersson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016  ROD’N KUSTOM RACING CLUB

 RKRC genomförde under 2016 i samarbete med RKS fem dragracingtävlingar på Kjula samt en tävling på Tierp Arena i samarbete med Nitroz. Tävlingarna har varit mycket populära, vilket bland annat märkts på att vi haft deltagare från, förutom Sverige, även Norge, Danmark, Tyskland, Estland, Finland och Åland. En av deltävlingarna i SM för Pro Twin Bike samt en deltävling i RM för JuniorBile kördes på vår Tierp-tävling.

Intresset för tävlingarna har vuxit och Kjula Raceway är numera Europas största på icke permanent bana. Deltagarmässigt har bara EM på Tierp varit större i Norden.

I juni fick Kjula studiebesök av Stockholms Bilsportförbunds styrelse samt intresserade ungdomar från andra bilsportgrenar.

Förarkurser hölls dels i samband med årsmötet i april, dels en i augusti. En utbildningshelg i början av maj då vi hade funktionärsutbildning samt HLR och brandövningar blev mycket lyckad. Mycket mingel och förberedelse inför säsongen. Klubben jobbar med ett mentorprogram för att utveckla våra funktionärers bredd och djup. RKRC höll också utbildning för eleverna på fordonsprogrammet i Tyresö Gymnasium under påsken.

Klubbens förare har gjort utmärkta resultat, inte bara på Kjula, utan även på andra banor. Våra funktionärer har bistått på andra banor och då också skaffat sig goda erfarenheter.

Klubben fanns representerad dels på Åby Marknad i februari samt på Custom Motor Show på Elmia i april en fin monter tillsammans med RKS.

Vi har deltagit i olika forum/samarbetsorganisationer för att utveckla tävlingsverksamheten i Sverige i allmänhet och på Kjula i synnerhet.

Till vår stora sorg miste vi Pelle Hallström i november då han förlorade kampen mot cancern men vi kommer att fortsätta arrangera tävlingar på Kjula i hans anda. 2017 års serie kommer att heta Fuck Cancer Tour.
 

Stockholm i april 2017

Styrelsen

    Resultat- & Balansräkning  
             
             
             
      RESULTATRÄKNING    
             
      2016   2015  
  Intäkter          
  Medlemsavgifter   61 500,00   53 600,00  
  Utbildning egna   36 060,00   0,00  
  ProvaPå, dekaler mm 11 015,00   0,00  
  Övriga intäkter   600,00   0,00  
  Summa intäkter   109 175,00   53 600,00  
             
  Kostnader          
  Utbildning egna   -32 579,00      
  Avgifter förbund   -5 100,00   -6 200,00  
  Utbildning extern   -3 355,00   -9 094,00  
  ProvaPå, dekaler mm -10 225,00   0,00  
  Div.kostn.tävlingar   -22 450,00   -35 568,00  
  Övrigt   -21 176,00   -8 105,00  
             
  Summa kostnader   -94 885,00   -58 967,00  
             
  Årets resultat   14 290,00   -5 367,00  
             
             
             
             
      BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING
             
      2016-12-31   2015-12-31  
  Tillgångar          
  Kortfr.fordringar   20 660,00   14 060,00  
  Kassa och bank   6 565,00   2 575,00  
             
  Summa tillgångar   27 225,00   16 635,00  
             
  Eget kapital och Skulder        
  Balanserat resultat   -11 035,00   -16 402,00  
  Årets resultat   -14 290,00   5 367,00  
  Eget kapital   -25 325,00   -11 035,00  
             
  Kortfr.skuld   -600,00   0,00  
  Förutbetalda medlemsavgifter -1 300,00   -5 600,00  
  Summa kortfr.skulder -1 900,00   -5 600,00  
             
  S:a skulder o eget kapital -27 225,00   -16 635,00  
             
      Tyresö i januari 2017    
             
             
             
  Johan Granqvist   Mia Vestman   Eva Larsson  
  ordförande   sekreterare   kassör  
             
             
             
    Janne Asplund Roger Andersson